Verkoop of veiling plaatsen

Algemene Voorwaarden van bonnenverkoop.nl

Wij raden u aan om deze voorwaarden aandachtig en regelmatig door te lezen en te raadplegen, alvorens u artikelen koopt en/of verkoopt via de website bonnenverkoop.nl.

Definities:

Verkoper:

Persoon/vereniging die met gebruikmaking van de faciliteiten van bonnenverkoop.nl duiven/bonnen aanbiedt.

Koper:

Persoon die met gebruikmaking van de faciliteiten van bonnenverkoop.nl duiven/bonnen koopt en/of op duiven/bonnen biedt.

Artikel 1.1 Deze Overeenkomst

Deze overeenkomst is een overzicht van alle rechten en plichten die u heeft, wanneer u overeenkomsten sluit via bonnenverkoop.nl, en zijn ten alle tijden toepasbaar op een ieder, die akkoord is gegaan met deze voorwaarden en duiven koopt en/of verkoopt via bonnenverkoop.nl. Bij iedere volgende transactie die de reeds ingeschreven gebruiker gaat ondernemen, gaat hij/zij wederom akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1.2 Deze Veilingsite

Bonnenverkoop.nl is gevestigd in Nederland. Alle veilingen vinden plaats in Nederland en slechts personen die 18 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden bij bonnenverkoop.nl.

Bonnenverkoop.nl biedt bij x overeenkomst(en) de volgende diensten aan:

Bonnenverkoop.nl biedt gelegenheid aan adverteren door middel van internet.
Bonnenverkoop.nl treedt op als tussenpersoon en bied een website aan om duiven/bonnen op te verkopen.
Bonnenverkoop.nl maakt de koper en al zijn gegevens aan de verkoper bekend (indien van toepassing), Als de veiling is afgerond.

Artikel 1.3 Wijziging van deze overeenkomst

Bonnenverkoop.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze overeenkomst ten alle tijden te wijzigen. Alle deelnemers van Bonnenverkoop.nl worden geacht regelmatig kennis te nemen van de algeme voorwaarden alvorens tot een transactie over te gaan. Wanneer u niet akkoord gaat met gewijzigde voorwaarden, laat u dit weten door middel van een Email aan Bonnenverkoop.nl. (info@bonnenverkoop.nl). De samenwerking tussen beide partijen zal dan per datum ontvangen Email worden beëindigd en alle persoonsgegevens zullen door Bonnenverkoop.nl worden verwijderd.

Artikel 2.1 Aanmelding

Een ieder die zich via Bonnenverkoop.nl aanmeldt en wenst deel te nemen aan het koop- en verkoopproces dient al de gevraagde persoonsgegevens en eventuele verdere informatie (zoals bijvoorbeeld bankgegevens) naar waarheid te verstrekken. Dienen deze gegevens te worden geactualiseerd, bijvoorbeeld bij een verhuizing, dan draagt hij/zij de volledige verantwoording dit te doen binnen 7 werkdagen. Bij aanmelding moet men een gebruikersnaam invullen; hierbij is het niet toegestaan haatdragende, tot haat aanzettende, discriminerende, lasterlijke, pornografische, vloek en/of obscene woorden en/of termen te gebruiken. Bij aanmelding moet men ook een Email adres invullen. Hier vult men het Email adres in welk men van de eigen provider heeft gekregen. Personen die zich inschrijven bij Bonnenverkoop.nl zijn juridisch gerechtigd zakelijke transacties af te wikkelen. (18 jaar en ouder). Bonnenverkoop.nl behoudt zich het recht voor personen, die onvolledig en/of foutief ingevulde gegevens verstrekt hebben, te weren van Bonnenverkoop.nl

Artikel 2.2 Persoonsgegevens & Privacy

Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld voor reclamedoeleinden en/of marktonderzoeken. Alle persoonsgegevens en bijbehorende data zullen op verzoek van desbetreffende persoon worden verwijderd. Als koper/verkoper in gebreke blijft tellen de regelementen van artikel 5.4 In gebreke zijn

Artikel 2.3 Artikelgegevens

Een ieder die zich bij Bonnenverkoop.nl inschrijft en object(en) online via Bonnenverkoop.nl aanbiedt, verplicht zich deze duiven/bonnen naar waarheid en zo volledig mogelijk te beschrijven dat de koper er zich een zodanig beeld van kan vormen dat de koper bekend kan worden geacht met de kenmerken en eigenschappen van de duif/duiven. Tevens verklaart de aanbieder (of verkoper) dat deze wettelijk eigenaar is van het aangeboden artikel.

Artikel 2.4 Gegevens van deze site

Bonnenverkoop.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens zoals ze door de aanbieders en kopers worden verstuurd. Alle data en gegevens op deze site zijn eigendom van de Bonnenverkoop.nl. Niets van deze gegevens mag gebruikt worden door andere personen zonder uitdrukkelijke toestemming van Bonnenverkoop.nl. Aanbieders van duiven dragen zorg voor de juistheid van alle gegevens en beloven dit naar waarheid te doen.

Artikel 3.1 Verzenden van duiven.

Het verzenden van een verkochte duif/bon zal door de verkoper en koper onderling besproken worden. Mits van toepassing!

Artikel 3.2 Kosten voor de verkoper

De verkoper van een duif/duiven verplicht zich te houden aan de op deze site geldende regels. Het plaatsen van een advertentie en/of veiling/bonnenverkoop op de Bonnenverkoop.nl gaat via een credit systeem. U kan per advertentie afrekenen of u koopt credits als u een bonnenverkoop of een veiling wilt plaatsen.

Artikel 3.3 Kosten voor de koper

De koper van een artikel verplicht zich te houden aan de op deze site geldende regels. De prijs voor de gekochte bonnen/veilingen via het veilingsysteem dienen betaald te worden binnen 5 werkdagen nadat de desbetreffende veiling(en) is/zijn afgelopen op de aangegeven bankrekening van de verkopende partij die via de mail word verstuurt.

Artikel 3.4 Kosten ontstaan door schade

Bij het in gebreke blijven van een partij in een transactie, kunnen door de benadeelde partij geen rechten worden ontleend bij Bonnenverkoop.nl. Ook kan Bonnenverkoop.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor schadeloosstelling en/of een financiële vergoeding. In het geval van (vermoedelijke) fraude zal Bonnenverkoop.nl alle medewerking verlenen aan de benadeelde partij met betrekking tot het verstrekken van gegevens. Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan Bonnenverkoop.nl uw lidmaatschap schorsen of beëindigen als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt met een frauduleuze activiteit op onze site.

Artikel 4.1 Een duif of duiven bon kopen

Elk bod dat wordt uitgebracht is bindend. Dit betekent dat wanneer er op een duif/bon geboden wordt en dit bod aan het einde van de veiling als hoogste wordt gemerkt het bod als bindend wordt gezien en er een koop is gesloten. Het bod kan achteraf niet worden ingetrokken door de koper en is rechtsgeldig. Mocht het gaan om een advertentie dan is het afhandelen van de uiteeindelijke verkoop tussen de verkoper en de koper. De verkoper kan hierbij kiezen om de duif/product aan te bieden T.E.A.B - BIEDEN - N.V.T - GRATIS - ZIE OMSCHRIJVING - OP AANVRAAG. Of hij of zij het product na een b.v een bieding wil verkopen kan hij dit aangeven doormiddel van een handshake, als dit gebeurt krijgt de hoogste bieder een mail met de gegevens dat de verkoper het bod OK heeft bevonden en dat hij of zij het geboden bedrag kan overmaken.

Artikel 4.2 Een duif of duiven bonnen verkopen.

Elk bod dat wordt uitgebracht is bindend behalve als het gaat om een losse advertentie. Dit betekent dat wanneer er op een bon/duif geboden wordt en dit bod aan het einde van de veiling als hoogste wordt gemerkt of het bod bij de advertentie met een startbod prijs door de verkoper als acceptabel wordt aangemerkt, het bod als bindend wordt gezien en er een koop is gesloten. Het artikel kan achteraf niet worden teruggetrokken en zal moeten worden geleverd tegen de afgesproken prijs.

Artikel 4.3 Een duif of duiven bon betalen

Nadat er een koopovereenkomst is gesloten, heeft de koper een betalingstermijn van 5 werkdagen. Dat wil zeggen dat na afsluiting veiling, ingaande de eerstvolgende werkdag het volledige bedrag (zijnde: aankoopbedrag) binnen 5 werkdagen op de bankrekening van de verkopende partij overgeschreven dient te worden.

Artikel 5.1 Plaatsen van een duif, duiven of bonnen

Duiven worden door de verkopende partij geplaatst op de website nadat deze zichzelf hebben aangemeld op de website in de categorieën Losse veilingen & Vaste prijs. Wil een liefhebber of vereniging meerdere duiven of een bonnenverkoop plaatsen in een eigen categorie dan moet deze via de website worden aangevraagd via OPTIE 2

Artikel 5.2 Intrekken van een Object

Het is de verkoper toegestaan een object te wijzigen of in te trekken. Is er reeds op een object geboden, is het de verkoper niet meer toegestaan de productomschrijving en/of aangeboden object te wijzigen of te verwijderen. (lees ook artikel 2.3 en artikel 4.2)

Artikel 5.3 Intrekken van een bod

Het is de koper niet toegestaan een uitgebracht bod in te trekken. Ieder uitgebracht bod op een object is bindend en kan eventueel leiden tot koopverplichting. (zie ook artikel 4.1) Mits er een hele goede reden kan worden voorgelegd, dit word beoordeeld door Bonnenverkoop.nl en kan niet door de verkopende partij worden tegen gesproken.

Artikel 5.4 In gebreke zijn

Indien u een duif/bon koopt via Bonnenverkoop.nl of indien u de hoogste bieder bent van een object, bent u verplicht de transactie aan te gaan. Als dit niet gebeurd binnen de daarvoor gestelde termijn van 5 werkdagen, word u ontbonden als koper en word de duif/bon in overleg met de verkopende partij opnieuw aangeboden. Op de website bonnenverkoop word hier melding van gemaakt. De niet betalende koper word dan per direct geblokkeerd op de website bonnenverkoop.nl

Wanneer u een duif/bon dat u aanbiedt niet opstuurt / afgeeft nadat er een koop gesloten is zal bonnenverkoop.nl u per direct verwijderden en blokkeren op de website bonnenverkoop.nl en deze zal hier melding van maken op de website bonnenverkoop.nl

Artikel 6.1 Vrijwaring

Door akkoord te gaan met deze overeenkomst vrijwaart u Bonnenverkoop.nl tegen alle kosten, vorderingen aansprakelijkheid en/of geleden schade die voortvloeit uit tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst en/of door gebruik van deze site en alle artikelen en diensten die verkregen zijn via deze site door u of via uw account bij Bonnenverkoop.nl

Artikel 6.2 Overmacht

Bonnenverkoop.nl zal alles in het werk stellen om alle veilingen en advertenties inclusief alle aanverwante zaken (zoals bijvoorbeeld het bieden) en alle correspondentie probleemloos te laten verlopen. Mochten er zaken gebeuren die buiten de macht van Bonnenverkoop.nl liggen, (zoals bijvoorbeeld serveruitval, stroomuitval, stakingen, enzovoort) dan neemt Bonnenverkoop.nlgeen enkele verantwoording hiervoor en kan Bonnenverkoop.nlniet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geleden schade hierdoor. U vrijwaart Bonnenverkoop.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Vragen over deze algemene voorwaarden kunnen worden gestuurd naar info@bonnenverkoop.nl

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken

Akkoord